Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

21:16

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vialottee lottee

April 24 2019

19:27
3615 b433
19:27
9084 6a6a
Reposted fromsavatage savatage viabigevilgrin00 bigevilgrin00
19:27
19:27
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viabigevilgrin00 bigevilgrin00
19:26
19:26
19:26
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes viaWlodara Wlodara
19:26
19:25
5516 a684 500
19:25
6132 a7f9
19:24
Przez pół nocy wpatrywałem się w sufit i zastanawiałem się, czy zdołam przejść resztę życia, nie całując Twoich ust.
— Gail McHugh
Reposted fromstercum stercum vianieobecnosc nieobecnosc
19:24
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl vianieobecnosc nieobecnosc
19:24
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem vianieobecnosc nieobecnosc
19:24
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka vianieobecnosc nieobecnosc
19:24
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara

March 30 2019

21:46
1286 700f
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:46
8237 0788 500
Reposted fromsoftboi softboi viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:45
0058 ad8e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:45
Reposted fromshakeme shakeme viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl