Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

21:10
9396 e3ca 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychedelix psychedelix
21:10
9397 0201 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
21:10
20:46
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
20:46
9519 86c3 500
20:45
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
20:42
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara

July 07 2018

22:30
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viahavingdreams havingdreams
22:26
7529 a279 500
22:25
21:41
https://78.media.tumblr.com/4446101ab91b0a95fb032ef457bb31c0/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/4ad0dd3599ae31ad06de463ac989865b/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo4_500.gif
https://78.media.tumblr.com/ac14809d55c5428d6868cee1777fc4b1/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo2_500.gif
https://78.media.tumblr.com/38fd2fbfd8588490ae86b0e1abf0fbeb/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo3_500.gif
Reposted fromstylte stylte viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:41
21:40
9352 dd09 500
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:39
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:39
3937 69e1 500
Reposted frommisza misza viadancingwithaghost dancingwithaghost
21:39
21:39
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
21:38
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra

June 26 2018

20:21
8880 1646 500
Reposted fromZircon Zircon vianieobecnosc nieobecnosc
20:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl