Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
11:56
9060 de62 500

yesterdaysprint:

Albany Ledger, Missouri, June 17, 1898

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viakhal khal
11:55
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaWlodara Wlodara
11:52
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaWlodara Wlodara
11:52
7088 d5da
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaWlodara Wlodara
11:52
9132 6a50
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
11:52
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara
11:52
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
11:52
9995 4049
Reposted fromdivi divi viaWlodara Wlodara
21:12
6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viadobby dobby
21:10
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viadotknij dotknij
21:10
5354 3ef9
21:09
1829 7a8f 500
not spooky 3 u
Reposted frompankamien pankamien viadotknij dotknij
21:07
1239 3175
Reposted fromdailylife dailylife viaskrzacik skrzacik
21:07
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadotknij dotknij
19:08
21:57
6046 c1f0 500
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover
13:57
3256 bfae 500
Reposted frommsto msto viakhal khal
13:57
Reposted fromheima heima viaWlodara Wlodara
21:56
0359 0980 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakhal khal
18:01
0152 8b89
Reposted fromposzum poszum viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl