Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

14:06
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka vianieobecnosc nieobecnosc
14:05
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaAmericanlover Americanlover
14:05
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viapsychedelix psychedelix

June 22 2018

22:17
22:15
22:12
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaxannabelle xannabelle
17:18
6932 a367

June 19 2018

21:02
9171 7c49 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
21:02
5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
21:02
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viaAmericanlover Americanlover
21:01
21:01
1633 f71a
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa
20:59
4892 8228
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
20:59
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare vianieobecnosc nieobecnosc
20:58
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis vianieobecnosc nieobecnosc
20:58
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaOFFka OFFka
20:58
3638 367d 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaOFFka OFFka
20:58
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaOFFka OFFka

June 13 2018

21:16
7390 ba8c 500

fhlorant:

Expensive but I love to admire them.

Shades from nars
Reposted fromerial erial viabigevilgrin00 bigevilgrin00
21:15
8360 54bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl